Vị thuốc quý hơn cả vàng là tam thất

Vị thuốc quý hơn cả vàng là tam thất
Tam thất còn có tên là kim bất hoán, có thể hiểu nôm na là dù có vàng cũng không thể đổi được, nói vậy để biết tam thất là một vị thuốc vô cũng quý được xếp